Fylkeskommunale arkiver

Som depot for Vestfold fylkeskommune tar Vestfoldarkivet imot eldre og avslutta fylkeskommunale arkiv – iht. arkivlovens bestemmelser for offentlig arkiv.

Disse arkivene blir som hovedregel overført til depot 25 år etter de er gått ut av administrativt bruk, med unntak av klient- og elevarkiv som blir overført 10 år etter de er gått ut av administrativt bruk.

Arkivene etter Vestfold fylkeskommune består blant annet av:

  • Politiske organer: Fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg, nemnder av ulike slag.
  • Sentraladministrasjonens arkiver: arkivene etter fylkesrådmannen, fylkeshelsesjefen, fylkesskolesjefen, samferdselssjefen, fylkeskasserer osv.
  • Videregående skoler: det vil si dagens videregående skoler, men også tidligere høyere allmennskoler (inkl. realskoler), gymnas, yrkesskoler, husmorskoler, landbruksskole, folkehøyskole.
  • Helseinstitusjoner: psykiatriske sykehjem, tuberkulosehjem, CP-hjem, MS-senter. (Arkivene etter sykehusene er ikke avlevert Vestfoldarkivet).
  • HVPU: der i blant Fossnes og Solbø sentralhjem for psykisk utviklingshemmede.
  • Barnevern: arkiver etter Fylkesbarnevernet fram til statlig overtakelse i 2004, dvs. arkiver etter barnevernsinstitusjoner, fosterhjemstiltak og fylkesbarnevernets administrasjon.
  • Rusomsorg: arkiver etter rusverninstitusjoner fram til statlig overtakelse i 2004.
  • Familievern: arkiver etter familievernkontorer fram til statlig overtakelse i 2004.
  • Vestfold fylkeskommunes pensjonskasse.

Innblikk i Vestfoldsamfunnet
Arkivene etter Vestfold fylkeskommune gjenspeiler fylkeskommunens samfunnsoppgaver til ulike tider og dokumenterer politiske beslutninger som ligger til grunn for fylkeskommunens virksomhet. Arkivene gir et godt innblikk i Vestfoldsamfunnet på arenaer som skole, helse, samferdsel, kultur og regional planlegging.

Fylkeskommunenes historie går tilbake til opprettelsen ved formannskapslovene i 1837. Det eldste arkivmaterialet etter Vestfold fylkeskommune (amtskommunen) oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg.

Elever i arbeid ved Horten yrkesskole på 1940-tallet.

Elever i arbeid ved Horten yrkesskole ca. på 1940-tallet. Fotograf ukjent.

Forrige artikkelHEIDI MEEN Neste artikkelMINNEMATERIALE