Historikk – Fylkesarkivet for Vestfold

Vestfoldarkivets historie går tilbake til 1997, da Fylkesarkivet for Vestfold ble etablert.

Kulturutvalget i Vestfold fylkeskommune vedtok i et møte 18.01.1994 å sette ned et utvalg til å utrede etablering og drift av et fylkesarkiv for Vestfold. Fylkesarkivar i Hordaland, Egil Nysæter ble engasjert til å utrede spørsmålet. Utredningen, “Plan for fylkesarkiv i Vestfold” (27.03.1995), konkluderte med at det burde opprettes et fylkesarkiv for Vestfold, administrativt knyttet til fylkeskultursjefen. Videre sa utredningen at Fylkesarkivet skulle fungere som en samordnende og veiledende instans for hele det immaterielle kulturvernet og det lokalhistoriske arbeidet i fylket. Arkivet kunne arbeide med private, fylkeskommunale og kommunale arkiver, men i første omgang prioriteres arbeidet med privatarkiver. Utredningen ble lagt fram for kulturutvalget og fylkestinget, som i møte 20.06.1995 vedtok at utredningen skulle legges til grunn for det videre arbeidet med fylkesarkiv for Vestfold og at fylkesarkivet for Vestfold skulle tas med som nytt tiltak i budsjett for 1996 og økonomiplan for 1997-1999.

IMG_9003Fylkesarkivet for Vestfold ble operativt fra 07.01.1997 da fylkesarkivaren tiltrådte sin stilling. Den første fylkesarkivaren var Harriet Marie Terjesen.

Det var arbeidet med privatarkiver som ble prioritert i starten. Et magasin ble etablert i Tønsberg og arbeid med innsamling av arkiver kunne starte. I første omgang ble arkivene i de fylkesomspennende organisasjonene kartlagt. Dette resulterte i at mange større organisasjoner avleverte sine historiske arkiver med ønske om fremtidig bevaring. Videre tok fylkesarkivet kontakt med de mest fremtredende hjørnestensbedriftene med en oppfordring om å ta vare på arkivene. Dette ble gjort i samarbeid med NHO Vestfold. I løpet av de første 2 – 3 årene ble det avlevert flere større bedriftsarkiver bl.a. Sandefjord Skofabrik AS, A/S Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk, Scanrope tidl. Tønsberg Reperbane, Sande Tresliperi og Sande Paper Mill.

Vestfoldmuseene IKS

1. januar 2009 ble Fylkesarkivet for Vestfold slått sammen med Museumssenteret i Vestfold. Den nye enheten fikk navnet Kompetansesenter for Museum og Arkiv (KOMMA). Da Vestfoldmuseene IKS ble etablert senere samme år, gikk KOMMA inn som en avdeling i det konsoliderte museet. Fra 1. januar 2011 ble det tidligere Fylkesarkivet for Vestfold skilt ut som en egen avdeling i Vestfoldmuseene IKS og fikk navnet Vestfoldarkivet.

1. august 2012 ble Vestfoldarkivet og Samlingsforvaltningen en avdeling med felles leder, Karianne Schmidt Vindenes.

Forrige innlegg:Avisforsider fra april 1940 - krigsutbruddet Neste innlegg:AVLEVERING AV PRIVATARKIV