Hvalfangstarkiver

Fra flenseplan på flytende kokeri.

Fra flenseplan på flytende kokeri, datering ukjent. Ukjent fotograf. Vestfoldarkivet.

Vestfoldmuseene, nærmere bestemt Hvalfangstmuseet, Slottsfjellsmuseet og Vestfoldarkivet, forvalter samlet ca. 450 hyllemeter med arkiver etter den moderne kommersielle hvalfangsten. Hvalfangstarkivene ble i februar 2012 valgt ut til å være del av Norges Dokumentarv – et nasjonalt register over spesielt betydningsfulle dokumenter.

Gjennom samarbeidsprosjektet Privatarkiv i museene vil samtlige av Vestfoldmuseenes arkiver fra 2014 være tilgjengelig på Vestfoldarkivets lesesal og søkbar i en felles katalog via Arkivportalen.no. Alle arkivene vil da bli bevart i Vestfoldarkivets magasin i Sandefjord.

Vestfold på kartet
Hvalfangstarkivene reflekterer en næringsvirksomhet av stor samfunnsmessig betydning regionalt og nasjonalt gjennom mer enn 100 år. Norge var dessuten en av verdens største hvalfangstnasjoner. I Vestfold førte samspill mellom økonomisk satsing, teknisk nyvinning og tilgang på spesialisert mannskap til at Vestfold kom på kartet internasjonalt. Hvalfangsten har satt spor etter seg i Vestfoldsamfunnet, både økonomisk og kulturelt, noe vi også ser av og i hvalfangstarkivene.

Du vil også finne materiale knyttet til norsk hvalfangsthistorie i kommunale og statlige arkiver og i flere utenlandske arkivinstitusjoner. Desstuen er relevante arkiver i privat eie både i Norge og utlandet.

Hva inneholder hvalfangstarkivene?
Arkivene inneholder dokumentasjon som viser næringen fra ulike perspektiv; fra offentlig sektor, reder eller hvalfangeren selv. Arkivene kan utfylle hverandre og gi en bredde i dokumentasjonen av hvalfangsthistorien.

Hvalfangstarkivene kan deles i tre hovedkategorier:

 1. Interesseorganisasjoner knyttet til næringen
  Arkivene inneholder administrative serier som møtebøker og sak- og korrespondanse. I tillegg finnes sentral dokumentasjon fra komiteer og særforbund. Opprettelsen av særforbund og organisasjoner skulle sikre felles interesser for næringen. Hvalfangstrederne ble en sterk aktør og forhandlingspart overfor myndigheter og arbeidstakerorganisasjoner. Arkiver fra fagorganisasjonene viser en annen vinkling. Hvalfangerforeningen og Norges Hvalfangstforbund fikk en viktig rolle både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonal Hvalfangststatistikk stod for innsamling av fangstdata helt fram til 1986.
 2. Bedrifter (rederier og selskaper)
  Arkiver fra store og små hvalfangstselskaper gjennom 100 år, fra arkivet etter hvalfangstpioneren Svend Foyn til arkivet etter AS Kosmos som markerer avslutningen på hvalfangsten. I tillegg er det bevart arkiver fra kjente Vestfold-redere som Melsom & Melsom, Anders Jahre, Thor Dahl, Rasmussen-gruppen, Bruun & von der Lippe og N. Bugge. Også arkiver fra annen næringsvirksomhet knyttet til hvalfangsten er å finne i denne kategorien.
  Her finnes administrative serier som korrespondanse og regnskap, spesialserier knyttet til dokumentasjon av fangst og utrustning av flåten, og god dokumentasjon av mannskapene (hyrekontrakter og avregninger). Videre finnes korrespondanse og spesialserier som dokumenterer forhandlinger og utviklingsstrategier for næringsvirksomheten. I tillegg finnes annen type dokumentasjonsmateriale, som det unike kartmaterialet fra havområdene omkring Antarktis i arkivet etter Hvalfangernes Assuranseforening.
 3. Samlinger (intervjuer, personarkiv etc)
  Denne kategorien består av et bredt spekter av dokumentasjon, alt fra personlige brev, erindringer og intervjuer samt en omfattende samling av skipsdagbøker. Her finnes for eksempel skipsdagbøker, brevsamlinger samt intervjuer av hvalfangere foretatt på 1950-tallet og på 1980-tallet.

Omfanget av arkivene varierer fra noen få dokumenter og opptil 100 hyllemeter.

Se også:

Hvalbåten H J Bull

Hvalbåten H J Bull, datering ukjent. Ukjent fotograf. Vestfoldarkivet.

 

Forrige artikkelARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV I VESTFOLD Neste artikkelINNSYN I ARKIVENE
Vi trenger din hjelp!
Hei, vil du hjelpe oss til å få bedre hjemmesider? Vi trenger din tilbakemelding! Din identitet vil holdes skjult. Klikk her for å svare!