INNSYN I ARKIVENE

De fleste arkivene er fritt tilgjengelige og kan studeres på lesesalen, men det er visse unntak fra innsyn:

  • Enkelte arkiver er klausulert av fordi de inneholder taushetsbelagte opplysninger (se mer nedenfor).
  • En del arkiver er uordnet og av den grunn utilgjengelige for bruk.
  • Det kan også være restriksjoner på bruk av arkivmateriale utfra opphavsrettslige hensyn.
  • I tillegg kan arkivskaper (av privatarkiv) ha satt spesielle betingelser for bruken av arkivet.

Taushetsbelagte opplysninger
Enkelte arkiver og arkivserier er klausulert fordi de inneholder opplysninger underlagt taushetsplikt. Det vil si at de ikke er tilgjengelig for allmennheten. Taushetsplikten reguleres i forvaltningsloven. Også privatarkiv kan inneholde opplysninger som er taushetsbelagte iht. lovgivningen.

Personlige forhold og forretningshemmeligheter
Taushetsbelagte opplysninger dreier seg i første rekke om personlige forhold, men kan også være om forretningshemmeligheter og saker av betydning for rikets sikkerhet. Private arkivskapere står fritt til å sette betingelser for innsyn.

Sperrefrist
Det er satt ulike sperrefrister på taushetsbelagte opplysninger, avhengig av opplysningens art og hvilke bestemmelser som gjelder. Hovedregelen er 60 års sperrefrist, men enkelte type opplysninger har lengre frist, som for eksempel opplysninger i barnevernssaker og adopsjonssaker som er sperret i 100 år.

Innsyn i taushetsbelagt materiale
Forvaltningsloven åpner for innsyn i dokumenter og arkiver som inneholder taushetsbelagte opplysninger for to formål; partsinnsyn og forskerinnsyn.

Relevante lenker

Forrige artikkelHvalfangstarkiver Neste artikkelPartsinnsyn