Partsinnsyn

Enhver har rett til innsyn i opplysninger som gjelder en selv. Dersom du er part i en sak, har du altså som hovedregel rett til innsyn i sakens dokumenter. Du kan da søke om partsinnsyn etter forvaltningsloven § 18. Denne retten til innsyn kan også utøves gjennom fullmektig, for eksempel en advokat.

Søknad om partsinnsyn skal være skriftlig og inneholde tilstrekkelige opplysninger slik at Vestfoldarkivet kan gjenfinne det materialet det spørres etter:

  • Navn: Husk å oppgi evtentuelt skifte av navn
  • Personnummer
  • Institusjonens navn
  • Tidsrom for opphold osv

I tilfeller der det søkes om innsyn er på vegne av andre skal søknaden i tillegg inneholde skriftlig fullmakt (legges ved).

I tillegg skal det være henvisning til hjemmel det søkes innsyn i henhold til. Hjemmel vil normalt være:

  • Samtykke fra den registrerte
  • Bestemmelse i lov
  • En rettslig kjennelse

 

Forrige artikkelINNSYN I ARKIVENE Neste artikkelForskerinnsyn