Norge trenger et «arkivløft»! Rapport fra SAMDOK-konferansen 2017

Stortingets familie- og kulturkomité har uttalt at Norge trenger et «arkivløft». Utfordringene på arkivfeltet har aldri vært større enn nå, spesielt på det digitale feltet. Det trengs ifølge komiteen en helt ny arkivpolitikk og nye virkemidler. Og dette gjelder både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen fra Kulturdepartementet orienterer om departementets politikk for arkivsektoren. Hun pekte på ulike utfordringer på feltet, og orienterte om prosesser som er i gang, der revisjon av revisjon av arkivlovverket blir en viktig sak framover. Foto: Ingrid Nøstberg

Ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen fra Kulturdepartementet orienterer om departementets politikk for arkivsektoren. Hun pekte på ulike utfordringer på feltet, og orienterte om prosesser som er i gang, der revisjon av revisjon av arkivlovverket blir en viktig sak framover. Foto: Ingrid Nøstberg

Dette var tema på årets SAMDOK-konferanse. I paneldebatten på konferansens siste dag holdt ulike representanter fra Arkivnorge flammende innlegg om hva de forventer av en ny nasjonal arkivpolitikk. Og Kulturdepartementets utsendte satt lydhøre i salen og noterte flittig. Av momenter som ble trukket fram kan nevnes: Behovet for en helhetlig arkivpolitikk for både statlig, kommunal/fylkeskommunal og privat sektor – gjerne en helt ny arkivutredning! Finansieringsordninger for prosjekter/utviklingstiltak samt økte driftsmidler, og ikke minst en permanent støtteordning for privatarkiver. Det ble også pekt på viktigheten av at Kulturdepartementet er på banen i den forestående regionreformen og at arkiv meldes inn som viktig politikkfelt. Behovet for å bygge sterke regionale arkivinstitusjoner innenfor de nye regionene ble også trukket fram. Kulturdepartementet, som har det overordnede ansvaret for arkivpolitikken, fikk med andre ord mange gode innspill med seg til den videre prosessen – som nok Arkivnorge vil følge med argusøyne!

SAMDOK-konferansen er et årlig arrangement i regi av Arkivverket, og i samarbeid med partnerne i SAMDOK-prosjektet. SAMDOK (samla samfunnsdokumentasjon) springer ut av Stortingsmeldingen om arkiv, og er en av Arkivverkets satsinger ut mot arkivsektoren, se SAMDOK-bloggen. På årets konferanse 31. jan. – 1. feb. stilte Heidi Meen, Marit Slyngstad og Ingrid Nøstberg fra Vestfoldarkivet, og vi kom inspirerte tilbake!

samdok-programmetEn av de største utfordringene i arkivsektoren for tiden er digitaliseringen av offentlig sektor, en prosess som pågår med økende hastighet. Hovedtemaet for konferansen var derfor «Sømløs forvaltning – hvem eier arkivene?» Offentlige tjenester blir digitalisert, og det er et uttalt politisk mål at tilgang til og bruk av tjenester skal gjøres enklest mulig for innbyggerne gjennom en sømløs forvaltning. Viktig dokumentasjon skapes i økende grad i et samspill mellom flere aktører, på tvers av forvaltningsgrenser og sektorer. Dette stiller store krav til sikring og bevaring av dokumentasjon, og utfordrer arkivinstitusjonene som skal bevare dokumentasjonen for ettertiden.

Konferansen var delt i flere sesjoner som belyste problematikken fra flere sider. Vi fikk høre innlegg om utfordringene knyttet til privatisering av offentlige tjenester og sikring av arkivene etter disse tjenestene, samt om utfordringene digitaliseringen skaper når det gjelder personvern. Vi fikk også innblikk i digitaliseringsprosessen i Danmark, som både startet før og har kommet lenger enn i Norge. Videre fikk vi presentert pågående arbeid med felles infrastruktur i arkivforvaltningen, både det som skjer i Arkivverket og i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

En bolk av konferansen var delt i parallellsesjoner; en for kommunale arkiv og arkiv i e-forvaltning og en annen for privatarkiv. I begge sesjonene ble fjorårets prosjekter innenfor SAMDOK presentert. Mye godt arbeid er gjort både på kommunearkiv– og privatarkivfeltet i løpet av året som har gått, og det har gitt matnyttige resultater! Innen kommunearkiv har det bl.a. blitt utarbeidet en veileder for arkiv i forbindelse med kommunesammenslåinger, et arbeid Ingrid har deltatt i. På privatarkivfeltet er det spesielt uttestingen av verktøy og metodikk for høsting fra digitalt skapte privatarkiver som har vakt størst interesse.

Til slutt fikk vi presentert satsingene for 2017, der Vestfoldarkivet er involvert med Ann Tove som prosjektleder for en arbeidsgruppe som skal undersøke bruk av LoCloud som plattform for publisering av lydmateriale for mindre bevaringsinstitusjoner.

Lenke til presentasjoner fra konferansen her.

Skrevet av Ingrid Nøstberg, Vestfoldarkivet. 

Forrige innlegg:NYTT TIL ARKIVET - KÅRE HOLTS MANUSKRIPT "KONGEN" Neste innlegg:LEDIG STILLING SOM IKT-RÅDGIVER