RETNINGSLINJER

Kommuner, fylkeskommuner og staten må forholde seg til flere lover når det gjelder arkiv.

Noen av lovene omfatter også privatarkiver.

Arkivloven

Formålet med loven er å sikre arkiver med kulturelt eller forskningsmessig verdi og arkiver som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon. Arkivene skal tas vare på og gjøres tilgjengelige for ettertiden.

Offentlige organ skal føre journal over all saksbehandling og korrespondanse etter bestemte regler. Det er ikke lov for det offentlige å gi bort arkiver, men de skal sørge for bevaring for ettertiden gjennom avlevering til arkivdepoter som riksarkivet, statsarkiver eller kommunale/interkommunale arkivdepot.

Arkivloven har også bestemmelser om kassasjon. Kassasjon, det vil si at materiale tas ut av arkivet og ødelegges, skal bare skje med lovhjemmel. Det er straffbart å gjennomføre kassasjon i strid med regelverket.

Når det gjelder privatarkiver sier loven at Riksarkivaren skal holde oversikt over verneverdige arkiver og føre register over bevarte privatarkiver også i institusjoner utenfor arkivverket.

Relevante lenker:

Offentlighetsloven 

Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig. Dette skal styrke informasjons- og ytringsfrihet, demokratisk deltakelse, rettsikkerhet for den enkelte, tillit til det offentlige og allmenhetens kontroll.

Loven gjelder for staten, fylkeskommuner, kommuner og virksomheter der det offentlig eierandel er over 50%.

Hovedregelen i loven er at det offentlige sine dokument skal være tilgjengelig for offentligheten. Loven gir videre bestemmelser om hva slags informasjon som skal eller kan unntas offentlighet.

Relevante lenker:

Forvaltningsloven

Formålet med loven er å regulere saksbehandlingen i offentlige organ. Loven har regler om svarfrist for organet, prosedyre på klage på vedtak, regler om taushetsplikt og rett til innsyn for parter i en sak.

Relevante lenker:

Personopplysningsloven

Formålet med loven er å beskytte enkeltpersoner mot krenking av personvern. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, inkludert behov for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

Grunnleggende for retten til å samle inn og registrere personopplysninger er godkjenning fra den enkelte. Datatilsynet kan gi konsesjon til behandling av personopplysninger og det offentlige kan ha lovhjemmel til å samle inn opplysninger. Den enkelte skal informeres om hvorfor opplysningen skal samles inn og skal som hovedregel gi sitt samtykke.

Personopplysningsloven gjelder også for privatarkiver. Alle arkiver som inneholder sensitive personopplysninger eldre enn 60 år vil derfor være unntatt for innsyn.

Relevante lenker:

 

Forrige artikkelPRIVATARKIVER Neste artikkelARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV I VESTFOLD