VESTFOLDARKIVETS BEVARINGSPLAN

For Vestfoldarkivet er det et viktig oppdrag å sørge for at privat sektor og den aktivitet som er skapt og skapes der blir dokumentert for fremtiden. Bevaringsplanen sier noe om hvordan Vestfoldarkivet ønsker å prioritere arbeidet med innsamling av historisk dokumentasjon.  

Arbeid med tauverk ved Tønsberg Reperbane.

Fotografi fra arkivet etter Tønsberg Reperbane i 1947 (siden Scanrope). Foto: Stage-Foto.

Dokumentere samfunnsutviklingen

Planen skal bidra til å sikre en helhetlig og systematisk dokumentasjon av samfunnsutviklingen i Vestfold. Dette skal skje gjennom å identifisere samfunnssektorer av betydning i fylket, og utarbeide strategier for innsamling. Planmessig innsamling bidrar også til et mer balansert kildetilfang mellom offentlig og privat sektor.

Sikre sentrale sektorer

Med planen ønsker vi å sikre at sektorer med høy informasjonsverdi blir tatt vare på. Dette kan være aktører som opererer i de fleste geografiske områder, men som i kraft av type virksomhet har stor informasjonsverdi knyttet til sitt lokalsamfunn, slik som bankvesen, aviser/media, forsikring, industri- og håndverksforeninger, sanitetsforeninger og velforeninger.

Representativt utvalg

Gjennom planen ønsker vi også å bidra til at et representativt utvalg av organisasjons- og næringslivsarkiver av mer generell karakter blir bevart for ettertiden.

Skjermbilde-vel-bevartSamarbeid

Bevaringsplanen er utarbeidet i samarbeid med lokale krefter i fylket. Representanter fra historielag, museer og andre lokalhistoriske miljøer har bidratt med kulturhistorisk kompetanse som har dannet grunnlaget for den samfunnsanalysen som blir presentert område for område i planen.

Videre lesning 

Ta gjerne kontakt med oss om du kjenner til et arkiv som bør til Vestfoldarkivet!

Forrige innlegg:Vestfoldarkivet på flyttefot Neste innlegg:Vestfoldarkivets julekalender 2014